Universiteti Hosei, Japoni, në përgjigje të thirrjes së qeverisë japoneze për sponsorizim ndërkombëtar të studentëve, për vitin 2024, ka hapur thirrjen për studentë të universiteteve partnere me të cilat ka shkëmbim ndërkombëtar, si kandidatë për programin e bursave.

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Hosei University, nga Hosei University hapet thirrja për një student të UPT – së, që ka jo vetëm rekord të shkëlqyer akademik, por edhe aftësi në gjuhën japoneze dhe/ose angleze, si dhe dëshirë për të ndjekur kërkime akademike në Japoni.

Udhëzimet për programin e bursës:

1. Kandidati duhet të ketë kombësi të vendeve të listuara në “Vendet prioritare”, ku përfshihet edhe kombësia shqiptare.

2. Kandidati (me përjashtim të kandidatëve për programet e diplomës me bazë në anglisht) duhet:

– të ketë nivel N2 ose më të lartë të JLPT (Testi i gjuhës japoneze), ose

– të ketë përfunduar në gjuhën japoneze kurrikulën e tij arsimore që plotëson kërkesat e pranimit të shkollave pasuniversitare ku dëshiron të regjistrohet.

Kandidati për programet e diplomës me bazë në anglisht (IIST) duhet:

– të kenë nivel B2 ose më të lartë të CEFR (Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët), ose

– të ketë përfunduar në gjuhën angleze kurrikulën arsimore që plotëson kërkesat e pranimit në shkollat pasuniversitare ku dëshiron të regjistrohet.

3. Një student nuk mund të rekomandohet në shumë universitete si student i MEXT 2024.

4. Ky është një program i ndryshëm nga “Shkëmbimi i studentëve” i Universitetit Hosei.

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

– CV;

– Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti;

– Listë notash e studimeve, deri në momentin e aplikimit;

– Letër Motivimi (në gjuhën angleze, ose japoneze);

– Çertifikatë e gjuhës së huaj (anglisht, ose japonisht).

Dokumentat e aplikimit duhet të dorëzohen te Drejtoria e Komunikimit dhe Koordinimit, brenda datës 15 dhjetor 2023.

Për informacion më të plotë mbi thirrjen, ju lutemi referojuni dokumentave bashkëlidhur.

English Letter

Guidelines

Priority Areas

Research Plan

Research Students

Field of Study and Research Plan